Vyhledávání možností spolupráce s výzkumnou sférou


Výzkumná pracovištěPracoviště: Národní NMR centrum Josefa Dadoka (CEITEC Masarykova univerzita) Bohunice

Josef Dadok National NMR Centre
Logo vloženo

Centrální laboratoř NMR spektroskopie ve vysokých polích poskytuje přístup k NMR spektrometrům pracujícím při protonových frekvencích 500 až 950 MHz. Vybavení je vhodné zejména ke studiu struktury, dynamiky a interakcí biomolekul, tedy proteinů, nukleových kyselin a sacharidů. Přístroje jsou však dostatečně univerzální a lze je použít i k výzkumu v oblasti materiálových věd, organické a anorganické chemii, biochemii, biofyzice a biologii.
Přístrojové vybavení programu:
950 MHz NMR spektrometr s kryosondou pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách, 850 MHz NMR spektrometr pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách, 700 MHz NMR spektrometr pro měření spekter biomolekul, 700 MHz NMR spektrometr pro měření vzorků v kapalinách a pevné fázi, 600 MHz NMR spektrometr pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách, 500 MHz NMR spektrometr pro měření vzorků v kapalinách a pevné fázi,

Pracoviště: Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS (CEITEC Masarykova univerzita)

X-ray Diffraction and Bio-SAXS Core Facility
Logo vloženo

Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS umožnuje přístup k špičkové instrumentaci pro rentgenovou strukturní analýzu. Jsou to jednak monokrystalové difraktometry, které umožňují určit třírozměrnou strukturu (makro-) molekul až s atomárním rozlišením a dále komora pro maloúhlý rentgenový rozptyl (SAXS), pomocí které je možné charakterizovat (nejen) biologické makromolekuly v roztoku. Velikost molekul, na které je možno aplikovat difrakční metody, je v rozmezí molekulové hmotnosti stovek až milionů Daltonů, což umožňuje využití těchto metod v oblastech jako farmakologie, materiálové inženýrství, nanotechnologie, strukturní biologie aj.
Přístrojové vybavení programu:
Makromolekulární difraktometr s robotizovanou výměnou vzorků, Univerzální difraktometr s volbou mezi dvěmi vlnovými délkami, SAXS komora pro maloúhlý rentgenový rozptyl,

Pracoviště: VÚV TGM Pobočka Ostrava (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.) Moravská Ostrava a Přívoz

TGM Water Research Institute, Branch Ostrava
Logo vloženo

Hlavní obor: Natural Sciences
Vedlejší obor: Chemical sciences, Earth and related environmental sciences, Biological sciences
Environmental sciences (social aspects to be 5.7), Organic chemistry, Inorganic and nuclear chemistry, Analytical chemistry,
Znečištění a kontrola vody, Anorganická chemie, Analytická chemie, separace, Organická chemie,
Výzkumné a expertní činnosti související s ochranou a využíváním vodní složky životního prostředí. Chemické, biologické a bakteriologické rozbory vod a testy akutní a chronické toxicity, a to včetně genotoxických stanovení.
Přístrojové vybavení programu:
Set for effect-based analyses, Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením také pro necílenou analýzu, Luminometr , Spektrofotometr,

Výzkumné programy

Ekotoxikologie (počet možností spolupráce: 1)
Laboratoř organické analýzy (počet možností spolupráce: 1)

Pracoviště: VÚV TGM Laboratoř Praha (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.) Praha 6

TGM Water Research Institute, Laboratory
Logo vloženo

Hlavní obor: Natural Sciences
Vedlejší obor: Earth and related environmental sciences, Chemical sciences
Environmental sciences (social aspects to be 5.7), Analytical chemistry,
Znečištění a kontrola vody, Analytická chemie, separace, Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola ,
Zkušební laboratoře technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) s akreditací (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018) mají jako hlavní úkol zabezpečování analytických dat s využitím nejmodernější techniky a postupů. Cílem je kvalifikované řešení projektů cíleného výzkumu v oblasti zjišťování a hodnocení kvality vod při jejich užívání a ochraně.
Přístrojové vybavení programu:
Celkové vybavení radiologické laboratoře, Gamaspektrometr, Kapalinový scintilační spektrometr, Zařízení na elektrolytické nabohacení tritia,

Výzkumné programy

Radiologie (počet možností spolupráce: 1)
Radioekologie (počet možností spolupráce: 2)

Pracoviště: VÚV TGM Technologie vody a odpadů (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.) Praha 6

TGM Water Research Institute, Technology of water and wastes
Logo vloženo

Hlavní obor: Engineering and Technology
Vedlejší obor: Environmental engineering, Environmental biotechnology
Posuzování návrhů úpraven vod a čistíren odpadních vod a hodnocení jejich provozu a dále související a podpůrné činnosti, jakými jsou vzorkování vod, kalů a sedimentů, základní chemický rozbor i technologické pokusy a testy.
Přístrojové vybavení programu:
Celkové vybavení pro provedení testů,

Výzkumné programy

Zkouška účinnosti čištění odpadních vod (počet možností spolupráce: 1)

Pracoviště: Oddělení agrotechniky (Zemědělský výzkum, spol. s r.o.)

Department of agronomy
Logo vloženo

Hlavní obor: Agricultural and veterinary sciences
Vedlejší obor: Agriculture, Forestry, and Fisheries, Other agricultural sciences
Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4),
Pěstování rostlin, osevní postupy,
Pracoviště se zaměřuje na agrotechniku pícnin a půdoznalství; způsoby zakládání, ošetřování, termíny sklizní, hodnocení kvality píce. Jednoleté i víceleté pícniny, louky, pastviny. Kvalitu půd, způsoby zpracování půd, protierozní technologie. Polní pokusnictví pícnin a kvalita půd formou zakázek, smluvního výzkumu.
Přístrojové vybavení programu:
Labortatorní prosévačka RETSCH, Promývačka půdních vzorků, MiniDisc infiltrometr, Penetrologger, Obilní zkouseč vzor 1938, Labortatorní prosévačka RETSCH, Promývačka půdních vzorků, MiniDisc infiltrometr, Penetrologger, Obilní zkouseč vzor 1938, Labortatorní prosévačka RETSCH, Promývačka půdních vzorků, MiniDisc infiltrometr, Penetrologger, Obilní zkouseč vzor 1938, Labortatorní prosévačka RETSCH, Promývačka půdních vzorků, MiniDisc infiltrometr, Penetrologger, Obilní zkouseč vzor 1938, Labortatorní prosévačka RETSCH, Promývačka půdních vzorků, MiniDisc infiltrometr, Penetrologger, Obilní zkouseč vzor 1938, Labortatorní prosévačka RETSCH, Promývačka půdních vzorků, MiniDisc infiltrometr, Penetrologger, Obilní zkouseč vzor 1938, Labortatorní prosévačka RETSCH, Promývačka půdních vzorků, MiniDisc infiltrometr, Penetrologger, Obilní zkouseč vzor 1938,

Výzkumné programy

Pícninářství (počet možností spolupráce: 0)
Půdoznalství (počet možností spolupráce: 0)
Polní pokusnictví zaměřené na zákazníka (počet možností spolupráce: 0)

Pracoviště: Oddělení genetických zdrojů (Zemědělský výzkum, spol. s r.o.)

Department of genetic resources
Logo vloženo

Hlavní obor: Natural Sciences, Agricultural and veterinary sciences
Vedlejší obor: Biological sciences, Agriculture, Forestry, and Fisheries, Other agricultural sciences
Plant sciences, botany, Mycology, Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4), Agriculture,
Botanika, Pěstování rostlin, osevní postupy, Hnojení, závlahy, zpracování půdy ,
Přístrojové vybavení programu:
Počítadlo semen, Laboratorní čističky osiva, Mikroskop se software na obrazovou analýzu,

Výzkumné programy

Genetické zdroje pícnin (počet možností spolupráce: 0)
Studium smíšených kultur kukuřice a leguminóz (počet možností spolupráce: 0)
Laboratoř chovu čmeláků (počet možností spolupráce: 0)

Pracoviště: Oddělení fyziologie a genetiky rostlin (Zemědělský výzkum, spol. s r.o.)

Department of plant physiology and genetics
Logo vloženo

Hlavní obor: Natural Sciences, Agricultural and veterinary sciences
Vedlejší obor: Biological sciences, Agriculture, Forestry, and Fisheries, Agricultural biotechnology
Genetics and heredity (medical genetics to be 3), Reproductive biology (medical aspects to be 3), Developmental biology, Biochemistry and molecular biology, Biochemical research methods,
Genetika a molekulární biologie,

Výzkumné programy

Molekulární analýzy (počet možností spolupráce: 0)

Pracoviště: Oddělení rostlinolékařství (Zemědělský výzkum, spol. s r.o.)

Department of plant protection
Logo vloženo

Hlavní obor: Agricultural and veterinary sciences
Vedlejší obor: Agriculture, Forestry, and Fisheries
Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4),
Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin,

Výzkumné programy

Herbologie (počet možností spolupráce: 0)
Mykologie (počet možností spolupráce: 0)
Entomologie (počet možností spolupráce: 0)

Pracoviště: VÚV TGM Hydraulická laboratoř (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.) Praha 6

TGM WRI Hydraulic laboratory